Fagrådsledere

HANNA BLENGSLI KVÆRNØ
[email protected]
 934 58 942

Hanna Blengsli Kvernø, daglig leder i OMIC Naprapati, ser fram til å lede fagrådet for Helse og Oppvekst. Dette skal bli en arena for å ta opp saker, men også et sted for å bygge nettverk og bli kjent med hverandres virksomheter.


Helse og Oppvekst skal ivareta medlemmene som driver innenfor helse- og oppvekstrelaterte bransjer.

Fagrådet kommer til å arbeide med enkeltsaker som blir tatt opp, men kurs og kompetanse vil åpenbart være en viktig satsning i årene som kommer.

Fagrådsledere

MARTE KAROLINE SOLLIEN

[email protected]


Madam Meyer

Vi skal få nettverket opp å gå igjen! Invitasjon til første treff er like rundt hjørnet! Følg med.

Den 11. januar ble det opprettet et interimstyre, for perioden 11. januar 2023 – 31. desember 2023:

Marte Karoline Sollien, Namdal Næringsforening, styreleder

Hanne Marthe Breivik, Teknisk sjef for Overhalla kommune

Bente Pedersen, Leder for Bufetat, region Midt-Norge, styremedlem

Anne Ovidie Hagerup, eier og driver av Grande Gaard, styremedlem

Grete Rasmussen, Grafisk Designer og eier av Skrythals Reklame

Historikk:

Nettverket ble stiftet 1.1.2017 med bakgrunn i at det er få kvinnelige ledere/eiere/styrerepresentanter i privat næringsliv. Dette begrenser mangfoldet i næringslivet, samtidig som forskning viser at mangfoldet i beslutningsorganer fører til innovasjon og utvikling.

Nettverket Madam Meyer er åpent for alle kvinner som har eller ønsker å utvikle seg selv, samt de som ønsker å ta posisjoner der beslutninger tas.

Nettverk bidrar til at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt, enn vi makter alene. Alle damer er velkommen som medlem, her er ingen bedre enn andre.

Kjerneverdiene er inspirasjon, raushet og mot.  

Vedtekter for Nettverket Madam Meyer
Personvernlov

Ønsker du å bli medlem:

  • Send navn, e-post og tlf til [email protected]
  • Vipps kontingent på kroner 400 til Namsos Næringsforening: Gå inn på vipps, trykk betal, deretter 804113 og du blir registrert som medlem
  • Om du ikke har vipps kan du betale på kontonr.: 4212 08 15088.
  • Merk betalingen «kontingent MM».
  • Ønsker du å betale med faktura eller kredittkort kan du registrere medlemsskapet her: Påmelding

Utskrift av vippskonto eller kontoutskrift skal være gyldig som dokumentasjon for regnskap.

Når betalingen er mottatt vil nye medlemmer få en bekreftelse på medlemskapet.

Mål og retningslinjer for styret i Madam Meyer

Fagrådsledere

KJELL ERIK STRØM
[email protected]
 992 91 617

Kjell Erik er opptatt av rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter. Og hvordan disse kan få en enklere hverdag der de bruker tiden på det som er lønnsomt for bedriften.


Fagrådet for finans og tjenesteyting i Namsos Næringsforening ønsker å få fortalt de gode historiene; de som handler om å lykkes og de som fremmer omdømmet.

Nyetablerere har som regel gjort seg en del tanker og utført en del forarbeid før de søker finansiering. Næringsforeningen kan bistå i å finne gode verktøy som gir muligheter til å teste ut ideene, eventuelt forbedre dem slik at de kan komme i gang.

Fagrådet for finans og tjenesteyting er oppatt av at næringslivet får best mulig vilkår og vil bistå alle gründere eller andre som ønsker å starte egen bedrift.

Fagrådsledere

NILS SIGURD KLYKKEN
[email protected]
 958 69 941

Nils Sigurd er arbeidende styreleder i Arkplan og har hovedansvar for arealplanlegging, byggesøknader og bistår kundene med områdeutvikling. Som fagrådsleder ønsker Nils Sigurd å ha fokus på hvordan bransjen sammen kan utvikle seg og stå sterkere sammen og da som en del av Namsos Næringsforening. Han ser at bransjen er i konstant utvikling og vil som fagrådsleder sammen med medlemsbedriftene bidra til å styrke samarbeidet i foreningen.


Fagrådet for Bygg og Anlegg har utdanning, arbeidsmarked og offentlig rammebetingelser som de viktigste oppgavene. Bygg og anlegg har omtrent 30 medlemsbedrifter med 200 ansatte. Arbeidsformen er stort sett temakvelder hvor medlemmene får påfyll av kunnskap om bl.a. kontrollordninger, passivhuskrav og offentlig anskaffelser. Dette er bare en liten del av det som tas opp som tema i fagrådet. Rekruttering av nye og kompetente arbeidstakere er et viktig fagområde for fagrådet. Derfor er det inngått et tett samarbeid med Opplæringskontoret for byggfag og Olav Duun videregående skole. Fagrådet for bygg og anlegg vil også være en pådriver for å få bedre og nyere arealplaner som gir en større forutsigbarhet og raskere byggesaksbehandling.

Fagrådsledere

KNUT JOHAN DREIER
[email protected]
976 07 698
EGIL HESTVIK
[email protected]
950 57 077

Fagrådet for Industri og Transport har i år fått en god og viktig tilvekst gjennom fusjonen med Namsos Industriforening. Industrien er viktig for verdiskaping og vekst som skaper attraktive arbeidsplasser og aktivitet i Namsos.

At industrien nå har samlet seg i en forening, Namsos Næringsforening, vil sikre at industriens autoritet i næringsspørsmål blir opprettholdt og styrket.

Fagrådsledere

KNUT RASMUSSEN
[email protected]
 958 82 501

Fagrådet handel, service og kultur jobber for at regionbyen Namsos skal gi gode handelsaktiviteter. Dette skaper økt handel og trivsel og skaper et større engasjement fra medlemsbedriftene og for tilreisende som igjen gir byen og kommunen et godt omdømme.

Fagrådsledere

AMUND LEIN
[email protected]
 918 63 014

Fagrådet for havbruk har som mål å sette Namsos på kartet som havbrukskommune. Fagrådet ønsker å synligjøre næringen og ringvirkningene denne næringen har i regionen. Fagrådet skal også jobbe med rekrutering og rammevilkår. Et viktig arbeid vil være samarbeidet med kommune og fylke rundt arealplanlegging og kystsoneplanen.